بسم الله الرحمن الرحیم

مسجد جامع الغدیر

خانه » "زبان انگلیسی"

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی
آمورش ربان انگلیسی بامتداستاد رحیمی خواهدبودکه متدی راحت برای همگان است با مدت زمان ۹ماه خواهد بود

1.قصد داریم در دوره ای 40جلسه ای که هرجلسه بمدت 90دقیقه خواهد بودبه آمورش ربان انگلیسی با متد جدید بپردازیم 2.مخترع این متد جدید استاد رحیمی هستند. 3.در مجموع متد آکادمیک در دو سطح 1-عمومی 2-پیشرفته است. 4.وبا هماهنگی و اجازه استاد از این متددر مسجدجامع الغدیرمورد استفاده قرار خواهد گرفت. 5.واستاداین دوره استادرحیمی یایکی ازدوستان معرفی شده توسط استاد خواهد بود. 6.ظرفیت وهزینه کلاس ...